User Profile

Roxann Jannette

Bio Statement

các căn hộ chung cư tại One Verandah đều được kết cấu theo không gian chào nhằm có quan tận dụng đón ánh sáng và gió bên ngoài thổi vào, cung cấp năng Số lượng cho 1 ngày khiến việc hữu hiệu tại chính bên trong căn hộ One Verandah.

can ho chung cuCreative Commons License
© USC Annenberg School for
Communication & Journalism 
Unless noted otherwise, all ITID content is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License