User Profile

Brumbaugh Jennell

Bio Statement

Được ghi nhận tại sàn TP.HCM đã cho thấy những nhà đầu tư mạnh như: MapleTree, Phú hảo Hưng… cũng đã đưa tỉ lệ lớn mạnh về diện tích mảng non vào dự án bất động sản One Verandah.

Can ho MapleTree One VerandahCreative Commons License
© USC Annenberg School for
Communication & Journalism 
Unless noted otherwise, all ITID content is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License